วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก
โรงเรียนวัดสุทธาวาสได้รับเกียรติจาก นายวิชัย  พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
เปิดกิจกรรมพิธีลงนามข้อตกลงร่วมกันของเครือข่ายสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมการแข่งขันทางด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ

This slideshow requires JavaScript.