หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นางสาวปวีณา   โม้อุ้ย

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

การศึกษา

ครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา

นายอลงกรณ์  แกล้วกล้า

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

การศึกษา