กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

นางสาววรัชญา ขมหวาน

ตำแหน่ง  ครู คศ.1

การศึกษา

นายธรรมศักดิ์  นิติธรรม

ตำแหน่ง  ครู คศ.2

การศึกษา

นางสาวกฤษณา  เบ้านาค

ตำแหน่ง ครู

การศึกษา

นายทิวากร  สุทธิประภา

ตำแหน่ง ครู

การศึกษา

นายวชิรวิทย์  ชุติมาวงศ์สกุล

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

การศึกษา

นายคมจักร  สุขเสริม

ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

การศึกษา