กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวดารา ทองมนต์

ตำแหน่ง  ครู คศ.1

การศึกษา ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต เอกเทคโนโลยีการศึกษา(กศ.บ.)

นางสาวทองหล่อ จันทรา

ตำแหน่ง  ครู คศ.1

การศึกษา ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต เอกคหกรรม (ค.บ.)

นางสาววรางคณา แสงวิโรจน์

ตำแหน่ง  ครู คศ.1

การศึกษา ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต เอกการประถมศึกษา (ค.บ.)

นางสาวภิธรา พรหมบุญ

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

การศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต เอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.บ)

นายมูหัมมัด วอฮะ

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เอกสัตวศาสตร์ (วท.บ.)

นายพนิต อินทะชัย

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

การศึกษา ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต เอกอุตสาหกรรมศิลป์(ค.บ.)

นายจิรายุทธ เจริญภักดี

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

การศึกษา ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต เอกคอมพิวเตอร์(ศษ.บ.)