กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายสมเดช เทกิงลาภ

ตำแหน่ง  ครู คศ.1

การศึกษา

นายพิรุณ แพทย์อุดม

ตำแหน่ง  ครู คศ.1

การศึกษา

นางสาวอัจฉรา หอมขจร

ตำแหน่ง  ครู คศ.1

การศึกษา

นางสาวสิริกาญจน์ ยศกลาง

ตำแหน่ง  ครู คศ.1

การศึกษา

นายสุรักษ์ ชมกระแสสินธุ์

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

การศึกษา

นางสาวศิดาภา ศิริธรรม

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

การศึกษา

นางสาวพัชราภรณ์ ยุตนาวา

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

การศึกษา

นางสาวภัทรนันท์ ยินดีสุข

ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง

การศึกษา