วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปี ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสุทธาวาสเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ  นักเรียนมีคุณลักษณะตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและอบายมุข มีแหล่งเรียนรู้สหกรณ์เพื่อการมีงานทำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูเป็นครูมืออาชีพ และจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม

พันธกิจ(Mission)

 1. จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ
 2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
 3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและอบายมุข
 4. ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้สหกรณ์เพื่อการมีงานทำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. ส่งเสริมการนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
 6. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 7. จัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์หลัก(Corporate Objective)

 1. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ
 2. นักเรียนมีคุณลักษณะตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
 3. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและอบายมุข
 4. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้สหกรณ์เพื่อการมีงานทำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

นโยบายโรงเรียน

 1. จัดการเรียนการสอน บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน
 2. จัดกิจกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
 3. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและอบายมุข
 4. ใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน
 5. ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน
 6. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทันต่อเหตุการณ์
 7. ให้องค์กรท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน