กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายจรัญ มีรัตน์

ตำแหน่ง  ครู คศ.1

การศึกษา

นางลัดดา บิลสะเล็ม

ตำแหน่ง  ครู คศ.2

การศึกษา

นางสาวศิริพร พลหงษ์

ตำแหน่ง  ครู คศ.1

การศึกษา

นางเทียนทอง ดุจพายัพ

ตำแหน่ง  ครู คศ.1

การศึกษา

นางสาวมนฤดี อาจศิริ

ตำแหน่ง  ครู คศ.1

การศึกษา

นางสาวณัฐวดี นราพล

ตำแหน่ง  ครู คศ.1

การศึกษา

นางสาวพัชรีย์ สะเทือน

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

การศึกษา

นางสาวรุ่งกานต์ สมทรัพย์

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

การศึกษา

นายพิเชษฐ์พงษ์ ประเสริฐ

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

การศึกษา